Politica de Confidențialitate

1. Dispoziții generale
2. Scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor
3. Baza procesării datelor
4. Dreptul de a controla, de a accesa datele și de a le corecta
5. Dispoziții finale

1. DISPOZIȚII GENERALE

1. Administratorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.ufcfightweek2019.com. Acesta este angajat / și de afaceri sub numele www.ufcfightweek2019.com, adresa înscrise în Registrul Central și informații privind activitatea economică , adresa de e-mail: „în continuare” Administrator „, care este și furnizorul de servicii în același timp.
2. Destinatarii datelor cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal din data de 29 august 1997. (Dz. U. nr 133, punctul. 883 astfel cum a fost modificată.) Și Legea privind serviciile electronice din 18 iulie 2002. (Jurnalul de Legi nr. 144, pct. 1204, cu modificările ulterioare).
(3) Administratorul are grijă deosebită pentru a proteja interesele persoanelor vizate și, în special, pentru a se asigura că datele pe care le colectează sunt:

• prelucrate în conformitate cu legea,
• colectate în scopuri marcate, legitime și care nu fac obiectul unei prelucrări ulterioare incompatibile cu aceste scopuri,
• relevante și adecvate în raport cu scopurile pentru care acestea sunt prelucrate și stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate nu mai mult decât este necesar pentru a atinge scopul prelucrării.

2. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE A COLECTĂRII DATELOR

1. Datele personale ale clienților, colectate de Administrator, sunt utilizate pentru: contactarea clientului (clientului)
2. Administratorul procesează următoarele date personale ale clienților:
3. Administratorul poate procesa următoarele date care caracterizează modul în care Clientul utilizează serviciile furnizate electronic (date operaționale):

• Identificarea identificării sfârșitului rețelei de telecomunicații sau a sistemului informatic utilizat de către Primitorul de servicii.
• Informații privind începutul, sfârșitul și domeniul de aplicare a fiecărei utilizări de către Client a serviciului furnizat în mod electronic.
• Informații privind utilizarea de către Client a serviciilor furnizate pe cale electronică.

4. Introducerea datelor personale menționate la alineatul 2 este necesară pentru furnizarea de servicii de către Serviciul electronic prin intermediul site-ului.

3. BAZA DE PROCESARE A DATELOR

1. Utilizarea contractelor și încheierea site-ului pentru furnizarea de servicii electronice prin ea, cu necesitatea ulterioară de a furniza informații cu caracter personal este pe deplin voluntară. Persoana căreia îi aparțin datele decide în mod independent dacă dorește să înceapă să utilizeze serviciile furnizate în mod electronic de către Furnizorul de servicii în conformitate cu Regulamentul.
2. Potrivit art. 23 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal din 29 august 1997 (Jurnalul Oficial al Legilor nr. 133, pct. 883, cu modificările ulterioare), prelucrarea datelor este permisă, printre altele atunci când:

• persoana vizată este de acord cu aceasta, cu excepția cazului în care se referă la eliminarea datelor care o privesc.
• este necesar să se execute contractul, în cazul în care persoana vizată este parte sau atunci când este necesar să se ia măsuri înainte de încheierea contractului, la cererea persoanei vizate.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către administrator se întotdeauna în motivele de admisibilitate a prelucrării menționate la punctul 2. Prelucrarea datelor se va referi la executarea contractului sau necesitatea de a lua măsuri înainte de încheierea contractului, la cererea persoanei vizate (punctul 2 b) .

4. DREPTUL DE CONTROL, ACCESUL CONȚINUTULUI ȘI EFECTUAREA ÎMBUNĂTĂȚIRII

1. Beneficiarul de servicii are dreptul de a accesa datele personale și de a le corecta.
2. Fiecare persoană are dreptul de a controla prelucrarea datelor care privesc conținute în administratorul de date, în special dreptul de a solicita pentru a finaliza, să actualizeze, sau datele corecte, suspendarea temporară sau permanentă a prelucrării sau eliminarea lor, dacă acestea sunt incomplete, depășite , neadevărate sau colectate prin încălcarea legii sau nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate.
(3) Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctul 1 1 și 2 pot fi utilizate prin trimiterea unui e-mail corespunzător la următoarea adresă:

5. DISPOZIȚII FINALE

1. Administratorul utilizează măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal prelucrate corespunzătoare riscurilor și categoria de date care sunt protejate, în special, protejează datele împotriva divulgării lor neautorizate, preluarea de către o persoană neautorizată, prelucrarea cu încălcarea reglementărilor în vigoare schimba, pierdere, deteriorare sau distrugere .
2. Furnizorul de servicii prevede măsurile tehnice corespunzătoare pentru a împiedica achiziționarea și modificarea de către persoane neautorizate, date cu caracter personal transmise pe cale electronică.